Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Ninh Thuận

Chủ Nhật, 15/10/2023

Việc tách thửa đất phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định chung của pháp luật và quy định riêng của từng địa phương. Tại Ninh Thuận, các quy định liên quan đến việc tách thửa đất đang được áp dụng theo Quyết định 85/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 18/11/2014. Vậy quy định cụ thể thế nào?

Theo Quyết định 85/2014/QĐ-UBND, Ninh Thuận đã ban hành các quy định cụ thể về điều kiện tách thửa và hợp thửa đất. Dưới đây là một tóm tắt về những điều kiện và quy định chính:

Điều Kiện Tách Thửa:

 1. Chứng Minh Quyền Sử Dụng Đất:
  • Người đề xuất tách thửa phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan.
 2. Diện Tích:
  • Diện tích thửa đất cần tách và diện tích còn lại sau khi tách phải đáp ứng tiêu chí diện tích tối thiểu được quy định trong quyết định.

Hợp Thửa và Chuyển Nhượng:

 1. Hợp Thửa và Diện Tích:
  • Khi tách thửa để hợp thửa và chuyển nhượng cho người có đất liền kề, diện tích của thửa đất còn lại sau khi tách phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn diện tích đất tối thiểu quy định.

Đất Nông Nghiệp:

 1. Theo Địa Bàn:
  • Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được tách thửa phụ thuộc vào địa bàn, như thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, thị trấn, xã đồng bằng, trung du, và miền núi.

Các Trường Hợp Đặc Biệt:

 1. Khu Vực Ven Biển:
  • Đất ở thuộc khu vực ven biển có thể được tách thửa với diện tích được điều chỉnh.

Các Trường Hợp Không Được Phép Tách Thửa:

 1. Trong Quá Trình Thu Hồi:
  • Đất đang trong quá trình thu hồi không được phép tách thửa.
 2. Trong Trường Hợp Tranh Chấp:
  • Thửa đất đang trong quá trình giải quyết tranh chấp không được tách thửa.
 3. Giao Dịch Đã Xác Nhận Trước Đó:
  • Các giao dịch về quyền sử dụng đất đã được xác nhận hoặc công nhận trước ngày quy định không được tách thửa.

Diện Tích Tối Thiểu theo Khu Vực:

 1. Đất Ở:
  • Đối với khu vực đô thị và nông thôn, diện tích tối thiểu được tách thửa phụ thuộc vào quy định cụ thể.
 2. Đất Nông Nghiệp:
  • Diện tích tối thiểu được tách thửa nông nghiệp cũng phụ thuộc vào loại địa bàn.

Kết Luận:

Quy định về tách thửa và hợp thửa tại Ninh Thuận nhằm đảm bảo sự hợp lý và phù hợp với quy hoạch phát triển địa bàn. Các điều kiện cụ thể như diện tích, loại đất, và các trường hợp đặc biệt đều được xác định chi tiết để bảo vệ quyền lợi và đồng bộ hóa quy trình quản lý đất đai.

navigation